KY601B 65L Poliuretan köpük suw geçirmeýän termiki çakyr piwo çüýşesi sowadyjy

Gysga düşündiriş:


 • Model:KY601B
 • Göwrümi:65L
 • Material:HDPE, PS
 • Izolýasiýa materialy:PU ýa-da EPS
 • Daşarky ölçegler:605x415x415mm
 • Içki ölçegler:555x360x360mm
 • Bukjanyň ululygy:615x425x440m, 1 sany / karton, PE sumka we karton
 • Jemi agram / arassa agram:Her karton üçin 5,6kg / 4,6kg
 • 20 "/ 40" / 40HQ ýüklemek QTY:220/475/576 karton
 • Üstünlikleri:** Sowuk 48 sagatdan gowrak dowam edýär ** Çydamly gurluşyk dyrmaşmaga garşy.** Damja çydamly spigot;gulplama gapagy ** Artykmaç izolýasiýa ýokary ýylylyk saklanmagyny üpjün edýär.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  601b
  ccavavb (6)

  berk tutawaç

  ACVAVAV (8)

  çakyşa garşy çydamly geýiň

  ACVAVAV (7)

  berkligi

  akaswas (5)

  güýç talap edilmeýär

  kuwwatlylygy

  kuwwatlylygy

  sowuk we gyzgyn izolýasiýa

  sowuk we gyzgyn izolýasiýa

  plastmassa material

  plastmassa material

  PU izolýasiýa gatlagy

  PU izolýasiýa gatlagy

  Bu element hakda

  65L sowadyjy gutuda iýmit, içgiler, dermanlar, ene süýdü, bento gutular, miweler we beýleki zatlar üçin ýer bar.Arassa we täze bolany üçin daşarky iýmit saklamak meselesini aňsatlyk bilen çözüp biler. Bu premium köp wezipeli sowadyjy guty, öý saklamak, açyk balyk tutmak, açyk kempir, lukmançylyk iýmitini saklamak, günortanlyk izolýasiýa we peýdaly bolmakdan başga-da izolýasiýa üçin ajaýyp. Beýleki funksiýalar. Ony döretmek üçin ulanylýan amal, ýaşaýyş sowadyjylarynda izolýasiýa gatlagyny döretmek üçin ulanylýan ýalydyr.PU köpükli izolýasiýa gatlagynyň ortaça galyňlygy 4CM.72 sagada çenli dowam edip bilýän sowadyş täsiri, izolýasiýa wagty, 12 sagat we elektrik energiýasynyň sarp edilmezligi hakyky çeşme tygşytlaýjy izolýasiýa mümkinçilik berýär.Doly PP iýmit derejesindäki içki çyzgydan peýdalanmak dogry.

  Iýmitleri sowuk we täze saklamak bilen daşamaly adamlar, kempire gidýärlermi, daşarda piknik edýärlermi ýa-da uzak ýolagçylyga gidýärlermi, 65L sowadyjy gutymyz ideal.Sowadyjy gutymyz azyk önümlerini netijeli we ygtybarly daşamak isleýänler üçin iň oňat warianty, sebäbi ýokary hilli materiallardan ýasalan we dowamly gurulýar.

  Önümiň artykmaçlyklary

  Sowadyjy gutymyz bazardaky beýleki önümler bilen deňeşdirilende birnäçe artykmaçlygy hödürleýär we azyk önümlerini howpsuz we täsirli daşamak isleýänler üçin iň oňat çözgüt bolýar.Sowadyjy gutymyzyň käbir artykmaçlyklary:

  1.1. -okary hilli materiallar: Güýçli we uzak dowam edýän sowadyjy gutymyzy döretmek üçin premium materiallary ulanýarys.Sowadyjy gutynyň plastmassa daşky görnüşi çyzylan we döwülmäge çydamly we açyk açyk şertleri dolandyryp bilýär, PU izolýasiýa gatlagy bolsa iýmitiňizi sowatmak üçin uly izolýasiýa üpjün edýär.

  2. Özbaşdak düzülip bilinýän: Sowadyjy gutymyz, üýtgeşik talaplaryňyza görä üýtgedilip bilner.Dürli mukdarda iýmit saklamak üçin dürli ululyklary hödürleýäris we sowadyjyny kompaniýanyň ady ýa-da nyşany bilen ýalpyldawuk görnüşde şahsylaşdyryp bileris.

  3.Wersatile: Sowadyjy gutymyz köp taraply we dürli maksatly ulanylyp bilner.Dynç alyş ýa-da maşgala ýollary üçin bolsun, sowadyjymyz dürli sazlamalarda ulanylmaga niýetlenendir.

  4. Ulanmak aňsat: Sowadyjy gutymyzy ulanmak aňsat we daşarky güýç çeşmesini talap etmeýär.Iýmitiňizi gutujyga salyň, gapagyny ýapyň we uzak wagtlap sowuk temperaturany saklar.

  Önüm aýratynlyklary

  1 Önüm aýratynlyklary

  Sowuk we yssy saklaň;sowuklygy 72 sagatdan gowrak saklaň.

  2 Önüm aýratynlyklary

  Ygtybarly, yssyz we howpsuz iýmit derejeli materiallar.

  3 Önüm aýratynlyklary

  Cupönekeý içgä girmek üçin kubok eýeleri gapaga birleşdirildi.

  4 Önüm aýratynlyklary

  Bir bölek, bökdençsiz gurluşyk, ähli tikişlerde syzdyryjy möhürler.

  5 Önüm aýratynlyklary

  Howanyň syzmagynyň öňüni alýan we salkyn howada gulplap bilýän sowadyjy stilindäki möhürleme paneli.

  6 Önüm aýratynlyklary

  Güýçli, berk we uzak möhletli howpsuzlyk gulpy bilen metal çelek.

  Haryt amaly

  Sowadyjy gutymyz diňe iýmit daşamak üçin öndürilýär we iýmitlenmegiň sagdyn we howpsuz bolmagyny kepillendirýär.Täze etler, süýt önümleri, miweler, gök önümler we täzeligini saklamak üçin salkyn gurşawda daşamaly beýleki zatlaryň hemmesi ajaýyp dalaşgärler.Sowadyjymyz, kemping, açyk howada işlemek, guýruk guýmak we başgalar ýaly köp dürli şertlerde ulanmak üçin amatly.

  2 Önüm aýratynlyklary
  saf520144930

  Önümçilik prosesi

  56d8515158ddf719f853045b0839059
  reňkler

  Logörite logotip


 • Öňki:
 • Indiki: